Polityka prywatności City Sightseeing Warsaw (Driven sp. z o.o.)

Driven sp. z o.o. właściciel Citysightseeing Warsaw jest zobowiązana chronić prywatność i zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Niniejsza informacja przedstawia sposób gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych zgodnie z Ogólny Rozporządzeniem o Ochronie Danych z 2016 r. (“RODO“). 

Otrzymujesz niniejszą informację, dlatego że korzystasz z usług sklepu na stronie internetowej https://www.city-sightseeing.pl/

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o sposobach i celach przetwarzania Twoich danych osobowych jest Driven sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-366 przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920r. 18/105

Gdzie uzyskasz więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Citysightseeing?

Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych odezwij się do nas pod adresem dpo@city-sightseeing.pl

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie podczas wizyty oraz/i zakupów biletu na naszej stronie internetowej https://www.city-sightseeing.pl/

Jaki jest cel oraz podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Driven sp. z o.o.?

 Cele przetwarzania Kategorie danych osobowych Podstawa prawna 
1.Zrealizowanie zakupu biletu poprzez stronę internetowąImię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, w przypadku wystawienia faktury VAT: pełna nazwa, adres, NIP (w przypadku działalności gospodarczej lub PESEL w przypadku osób fizycznych)Art. 6 ust. 1. lit. B (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)
2.Polepszanie usług, analiza statystyk serwisuIdentyfikatory CookieArt. 6 ust. 1. lit. A (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)   Art. 6 ust. 1. lit. F (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Driven sp. z o.o. tj. ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości)

Dlaczego Driven sp. z o.o. może przetwarzać Twoje dane osobowe?

Driven sp. z o.o. jest uprawniona do przetwarzania Twoich danych osobowych, dlatego że jest to niezbędne do zrealizowania transakcji na stronie internetowej.

Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi nam zawarcie z Tobą transakcji w celu zakupu biletu.

Jakie masz uprawnienia wobec Driven sp. z o.o. w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Twoje prawa dotyczące danych osobowych to:

– prawo dostępu do danych osobowych – na Twój wniosek Driven sp. z o.o. udostępni Tobie, Twoje dane osobowe, które przetwarza w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych;

– prawo do sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy Twoje dane osobowe są nieaktualne, niekompletne, nieprawidłowe na Twój wniosek te dane sprostujemy lub uzupełnimy;

– prawo do wycofania zgody – jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo wycofać zgodę w każdym momencie;

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych – masz prawo żądać od Driven sp. z o.o. czasowego wstrzymania przetwarzania Twoich danych osobowych, kiedy wyrażasz sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionujesz poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania danych osobowych Driven sp. z o.o. będzie nadal uprawniona do przechowywania Twoich danych osobowych;

– prawo do usunięcia Twoich danych osobowych – masz prawo żądać usunięcia Twoich danych osobowych;

– prawo do przeniesienia danych osobowych – masz prawo w określonych sytuacjach (w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody) do otrzymania w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.;

– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – masz prawo do sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych (ze względu na swoją szczególną sytuację).

Komu Driven sp. z o.o. udostępnia Twoje dane osobowe?

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą uzyskiwać podmioty, z których Driven sp. z o.o. korzysta w celu dostarczenia usług. W takich przypadkach Driven sp. z o.o. zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych.

Jak długo Driven sp. z o.o. przechowuje Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe dla celów podatkowych i rachunkowych  są przetwarzane przez okres 5 lat po

Twoje dane osobowe dla celów podatkowych i rachunkowych  są przetwarzane przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w narzędziach do analizy statystyk serwisu  czas przechowywania danych wynosi 14 miesięcy.

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 

Do jakich państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Driven sp. z o.o. przekazuje Twoje dane osobowe?

Niektóre podmioty przetwarzające współpracujące z Driven sp. z o.o. mogą przekazywać Twoje dane osobowe poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  Driven sp. z o.o. zawiera z tymi podmiotami umowy zawierające tzw. Standardowe Klauzule Umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.